+372 53 008 635 toetus@toetus.ee

Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK )

KÜSK  e SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital põhikirjaliseks eesmärgiks on aidata kaasa Eesti avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste suutlikkuse suurendamisele kodanikuühiskonna arendamisel ning kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamisel. KÜSK strateegia aluseks on Riigikogus 12. detsembril 2002.a. heaks kiidetud Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon.

KÜSK missioon: Panustades vabaühenduste arengusse tugevdame kodanikuühiskonda.

KÜSK visioon: Eestis on elujõuline kodanikuühiskond ja KÜSK on 2020. aastal vabaühenduste arengu tõhus toetus-, arendus- ja tugikeskus.

2014 a. toetas KÜSK vabaühenduste sotsiaalse etteõtluse äriplaanide elluviimise raames MTÜ projekti ja äriplaani “TOETUS areneb ja kasvab” vastavalt sõlmitud lepingule 11 599,82 euroga.

Tegevused viiakse ellu ajavahemikusl 01.12. 2014a. kuni 31.12. 2015a.

KÜSK toetus  hõlmab ruumide sisustamist  psühholoogilise nõustamise teenuse osutamiseks, täiendkoolituste toetamist, teenuse reklaamimist (koduleht, buklett jm) ja  tööks vajalike vahendite hankimist.

2017 a. toetab KÜSK vabaühenduste arenguhüppe raames projekti “TOETUS õpib ja edeneb” 8882 euroga.

Tegevus viiakse ellu ajavahemikus 01.aprill 2017a. kuni 30.aprill 2018a.

KÜSK toetus hõlmab MTÜ TOETUS spetsialistide tööalase kvalifikatsiooni tõstmist läbi täiendõpete ja supervisioonide. Kutsekvalifikatsioonide taotlemist järgnevatele erialadele: võlanõustaja, psühhoterapeut ja kriisinõustaja.

2018 a. toetab KÜSK vabaühenduste majandusliku elujõulisuse arenguhüppe raames projekti  „Teeme Toetuse nähtavaks“ 11986,30 euroga.

Tegevus viiakse ellu 01.09.2018-31.10.2019

KÜSK toetuse abil saime uue logo ja kaasaegse kodulehe. Kujundasime Toetust tutvustavad plakatid, flaierid ja visiitkaardid. Toetus sai nähtavamaks asutustes läbi viidud töötubadega. Tulemuseks oli eraklientide arvu suurenemine. Plaanime jätkata ja laiendada koostööd piirkonna ettevõtete ja kohalike omavalitsustega.

2020-2021 a. toetab KÜSK vabaühenduste arenguhüppe raames projekti  „MTÜ Toetus Lääne-Harjumaa logopeediakeskuseks“ 17898,56 euroga.

Tegevus viiakse ellu 01.12.2020-28.02.2022.

Projekti vahenditega loome logopeedidele head töötingimused ja soetame kvaliteetsed töövahendid, laiendame sihtrühma täiskasvanute ja väikelaste näol. Edendame koostööd perearstidega logopeedilise teenuse osutamiseks teraapiafondi raames, korraldame kovisioone piirkonna logopeedidele professionaalsuse hoidmiseks, käivitame SMS-teavitussüsteemi  meeldetuletusena kokku lepitud visiitide aegadest. 

Koostöös Keila linna ja Lääne-Harju vallaga pakume psühholoogilist ja logopeedilist nõustamist piirkonnas elavatele toimetulekuraskustes või vastava suunamiskirja saanud inimestele.

Koostöös Keila Sotsiaalkeskusega saame psühholoogilist ja logopeedilist nõustamist pakkuda liikumispuudega inimestele.

Ohvriabi

Ohvriabiteenusele suunatakse Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna töötajate poolt kõikides Eesti maakondades. Õigus ohvriabile on kõigil inimestel, kes on langenud hooletuse või halva kohtlemise; füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks. Lähisuhtevägivalla ja seksuaalvägivalla ohvrid saavad abi ka ilma algatatud väärteo- või kriminaalmenetluseta.

Ohvriabi seaduse alusel on õigustatud traumast taastumist toetavat vaimse tervise abi saama järgmised isikud:
1) kuriteoohver, kelle suhtes toime pandud teo kohta on alustatud kriminaalmenetlus;
2) perevägivalla või seksuaalvägivalla ohver (saab abi ka ilma algatatud väärteo- või kriminaalmenetluseta);
3) punktides 1 ja 2 nimetatud ohvri laps, lapselaps, vanem ja muu last kasvatav isik, vanavanemad, õde, vend, ohvriga abielus või püsivas kooselus olev või olnud isik;
4) isik, kes osaleb kriminaalmenetluses tunnistajana.
Nimetatud isikutel on õigus saada traumast taastumist toetavat vaimse tervise abi kuni ühe Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuutasu alammäära ulatuses.

Kuni vajaduse äralangemiseni õigus saada abi järgmistel isikutel:
1) inimkaubanduse ohver;
2) seksuaalselt väärkoheldud laps;
3) terrorikuriteo ohver.

Traumast taastumist toetava vaimse tervise abi saamise aluseks on Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud abivajadus.

Multiprobleemide nõustamine

MTÜ TOETUS osales ka edukalt Sotsiaalkindlustusameti riigihankel „Multiprobleemidega inimestele ja nende peredele nõustamisteenuse pakkumine“ . Aastane leping sai allkirjastatud jaanuari alguses ja võimaldab Sotsiaalkindlustusameti poolt MTÜ TOETUS vastuvõtule suunatud peredele ja üksikisikutele  psühholoogilise nõustamise teenuse osutamist etteantud mahus.

Praeguseks on koostöö jõudnud eduka lõpuni.