Vabaühenduste eetilised põhimõtted

MTÜ TOETUS kui vabaühenduse eetilised põhimõtted:

MTÜ TOETUS väärtustab oma töös ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest lähtudes. Koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Ühing peab oma kohuseks panustada terve, turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.

Oma igapäevases tegevuses lähtub ühing Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. Ühing on sätestanud väärika tegutsemise eetilised põhimõtted, mille järgimine tõstab ühenduste ja mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas.

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

Ühingu tegevus toetab kodanike arengut liikumisel tervema, tugevama ja hästi toimiva ühiskonna suunas.

Ühingul on selge ja arusaadav missioon. Ühing lähtub missiooni täitmisel humanistlikest seisukohtadest järgides põhikirja ja seadusandlust.

Ühing väärtustab oma liikmeid, kindlustab demokraatliku juhtimise, hoiab töötajad vastutavana ja taunib nende väärtegusid.

Ühing väärtustab kodanikke, nende erisusi ja vabatahtlikku tööd kaaskodanike heaks

Tegevuseks vajalikke vahendeid kasutatakse sihipäraselt ja otstarbekalt lähtudes ühingu missioonist ja eesmärkidest kodanikuühiskonna

arendamisel Ühingu liikmed hoolivad võrdselt kõigist kodanikest, abistades ja toetades neid alati parimal viisil.

Ühing taunib vägivaldset käitumist ja kohustub reageerima koheselt pöördudes vastavate ametkondade poole probleemi lahendamiseks.

Ühing hoolib inimsuhetest, keskkonnast ja loodusest püüdes neid hoida ja kaitsta võimalike kahjude eest.

Ühing hoolib nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Ühingu liikmed juhinduvad oma töös psühholoogide eetika koodeksist ja kliendisaladuse hoidmise põhimõtetest.

Ühingu heaks töötavatelt inimestelt nõutakse erialast ettevalmistust, vajalik on regulaarne supervisioon ja pidev täiendkoolitus.

Ühing püüdleb pideva tegevuse kvaliteedi tõstmise, arengu ja professionaalsuse tõstmise suunas et saavutada parimaid töötulemusi.

Ühing väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi, kaasab inimesi rahvahariduse, terviseedenduse ja muude vormide kaudu

kodanikuühiskonna edendamisse.

Ühing peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.

Kodanikujulgus ja hoolivus

Ühing ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu. Ühing ei propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

Ühing kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.

Vastutus ja aruandmiskohustus

Ühing annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, koostööpartnerite, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees. Ühing peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.

Avatus ja läbipaistvus

Teave Ühingu missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik ja arusaadav.

Ühing suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.

Ühing on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

Ühing on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime. Ühing, liikmed ja teenuse osutajad hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

Ühing peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest. Ühing austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus

Ühing tunnustab mõtteviiside erinevust, teiste ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.

Ühing ega selle liikmed ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

Uuendatud ja täiendatud kujul vastu võetud MTÜ TOETUS üldkoosolekul 1. septembril 2014.