Põhikiri

Mittetulundusühing

Toetus
PÕHIKIRI
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesoleva mittetulundusühingu nimi on: Mittetulundusühing Toetus (edaspidi
Ühing)
1.2. lühendatult MTÜ Toetus
1.3. Ühingu asukoht on: Harjumaa, Keila linn
1.4. Ühing on asutatud tähtajatult.
1.5. Ühing on avalikes ja heategevuslikes huvides tegutsev mittetulunduslik
organisatsioon. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole ühingu põhitegevus.
Ühingu tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja kasumit liikmete
vahel ei jaotata
1.6. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.7. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest,
rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtetest ning käesolevast põhikirjast ja
ühingu juhtimisorganite otsustest.
1.8. Ühingu ümberkujundamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud.
1.9. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib tema kandmisega
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.
1.10. Ühingul on oma sümboolika, tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
2. ÜHINGU TEGEVUSE EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMINE
2.1. Ühingu eesmärkideks on:
– Psühholoogilise-, psühhiaatrilise-, logopeedilise- ja esmatasandi õigusabi ning
nõu andmine ühingu poole pöördunud inimestele;
– abivajavate inimeste psühholoogiline toetamine elukorraldusega toimetulekul;
– isiksuse omaduste ja võimete väljaselgitamisele kaasa aitamine;
– pere- ja kooliprobleemide selgitamine ning nendega seoses tekkinud pingete
maandamine;
– psühholoogiaalase teavitustöö tegemine vaimse tervise probleemide
ennetamisel;
– kriisiolukorda sattunud üksikisikutele, peredele, ohvritele ja haigestunutele
psühholoogilise ja õigusabi andmine.2
2.2. Eesmärkide saavutamiseks Ühing
– viib läbi psühholoogiaalaseid ja tervisepsühholoogia teemalisi vestlusi ning
loenguid, avaldab teemat tutvustavaid artikleid;
– annab psühholoogilist, logopeedilist, psühhiaatrilist ning esmatasandi õigusabi
Ühingu poole pöördunud inimestele
– viib läbi Ühingu poole abi saamiseks pöördunud inimestele individuaalset, perede
ja grupi nõustamist;
– tutvustab stressijuhtumismeetodeid sh hingamis- ja lõõgastustehnikad
– viib läbi karjääri ja isiksuse teste;
– annab psühholoogilist abi ja juriidilist nõu kriisiolukordade ja õnnetusjuhtumite
puhul;
– viib läbi tervisepsühholoogia ja logopeedia teemalisi lühikursusi, mis ei kesta üle
kuue kuu
– loob sidemeid teiste analoogsete asutustega nii Euroopa Liidus kui ka
kolmandates riikides;
– sõlmib teadusuuringute koostöölepinguid nii Euroopa Liidus kui ka kolmandates
riikides;
– teeb koostööd kohalike omavalitsuste sotsiaal-ja lastekaitsetöötajatega, koolide,
lasteasutuste, meditsiiniasutuste ning teiste riiklike ja ühiskondlike asutuste ning
organisatsioonidega.
2.3.Ühingul on õigus oma eesmärkide saavutamiseks:
– osutada teenuseid ja tegelda majandustegevusega;
– võtta vastu rahalisi annetusi nii era- kui juriidilistelt isikutelt ja organisatsioonidelt
ning sõlmida sponsorlepinguid;
– asutada fonde või mittetulunduslikke ühinguid ja osaleda ise nendes ühingutes.
3.ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, VÄLJAASTUMISE JA
VÄLJAARVAMISE KORD
3.1.Ühingu liikmeks võivad olla füüsilised või juriidilised isikud, kes:
– täidavad käesolevat põhikirja;
– osalevad aktiivselt ühingu tegevuses;
– on tasunud sisseastumismaksu ja tasuvad iga-aastast liikmemaksu;
– on oma valdkonna spetsialistid.
3.2. Ühingu liikmelisust ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada.
3.3. Ühingu liikmeks astumine toimub juhatusele kirjaliku avalduse esitamise kaudu ja
ühe soovitajaliikme olemasolul Ühingu liikmete hulgast;
3.4.Ühingust võib liige juhatusele esitatava kirjaliku avalduse alusel välja astuda peale
1- kuulise etteteatamisaja möödumist;
3.5.Liikme võib Ühingust välja arvata ainult juhatuse otsusega, kui liige:
– ei ole viimase aasta jooksul põhjuseta osalenud ühelgi üldkoosolekul;3
– rikub Ühingu põhikirja või Ühingu mainet;
– pole tasunud kahe aasta vältel Ühingu liikmemaksu;
– kahjustab muul viisil Ühingu tegevust.
3.6.Ühingu liikme väljaarvamise otsustab juhatus oma koosolekul, teatades kirjalikult
vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist Ühingu liikmele selle küsimuse
arutelust. Liige võib osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel
juhatuses.
3.7. Juhatuse otsusega nii Ühingu liikmeks mitte vastu võtmise või liikmete hulgast
väljaarvamise kohta mittenõustumise puhul võib liige nõuda nende küsimuste
otsustamist üldkoosolekul.
4.LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1 . Ühingu liikmel on õigus:
– osaleda kõigil Ühingu üritustel ning tegevustes;
– osaleda hääleõiguslasena üldkoosolekute töös;
– valida ja olla valitud Ühingu juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organitesse;
– esindada Ühingut selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning
üritustel;
-Ühingust välja astuda.
4.2 .Ühingu liige on kohustatud:
– järgima oma tegevuses ühingu põhikirja ning Ühingu juhtimisorganite otsuseid;
– osalema üldkoosolekutel;
– tasuma liikmemaksu
– teatama Ühingu juhatusele oma elukoha ja aadressi ning võimalikud
muudatused selles osas hiljemalt 1 kuu jooksul pärast muutumist;
– kasutama heaperemehelikult ning säästlikult Ühingu vara;
– hoidma ja kaitsma ühingu head nime, seisma Ühingu eesmärkide eest;
– suhtlemisel ja käitumisel järgima eetilisi põhimõtteid;

5 ÜLDKOOSOLEK
5.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek.
5.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt kaks korda kalendriaasta jooksul.
5.3. Üldkoosolek kutsutakse kokku:
– aastaaruande kinnitamiseks;
– juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu
liikmetest;
– selleks, et otsustada ühingu vara jagamise küsimused lähtudes põhikirjas toodud
tingimustest Ühingu lõpetamise puhul;
– muudel juhtudel, kui Ühingu huvid seda nõuavad.4
5.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab juhatus igale liikmele vähemalt 7 päeva
enne selle toimumist kirjaliku teate, ära näidates üldkoosoleku toimumise aja, koha ja
päevakorra. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid Ühingu juhtimise küsimustes, mis ei ole
antud käesoleva põhikirjaga juhatuse pädevusse.
5.5 Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja
ja protokollija.
5.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole Ühingu liikmetest.
Juhul, kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala
jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev
otsuseid vastu võtma, kui sellel osaleb vähemalt 2 liiget.
5.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul
osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest.
5.8. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku ja võetakse vastu see otsus, mille poolt
on Ühingu juhatuse esimees.
5.9. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3
üldkoosolekul osalenud liikmest ja eesmärgi muutmiseks 9/10 koosolekul osalenud
liikmetest.
5.10. Igal Ühingu liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui ühing otsustab temaga
või temaga majanduslikku huvi omava isiku tehingu sõlmimist või temaga
kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist. Ühingu liige, kes on juhatuse liige või
revident, ei või hääletada Ühingu poolt tema vastu esitatud nõude otsustamisel.
6. JUHATUS
6.1. Ühingul on juhatus, mis teda juhib ja esindab. Juhatusel võib olla üks kuni viis liiget.
6.2 Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.
6.3. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek. Kui juhatuses on 2 või enam liiget, valib
juhatus liikmete hulgast esimehe.
6.4. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Ühingut kõigis õigustoimingutes.
6.5.Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse
liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
6.6.Ühingu nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 5000 EUR-i tegemiseks peab
juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosoleku poolt.
6.7.Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga tehingu tegemist
või temaga kohtuvaidluse alustamist.
6.8. Juhatuse, samuti muu Ühingu organi liikmed peavad oma tegevuses juhinduma
rangelt Eesti vabariigi seadusandlusest, käesolevast põhikirjast ja Ühingu juhtorganite
poolt vastuvõetud otsustest. Nad vastutavad seaduse või põhikirja nõuete
rikkumisega, samuti oma kohustuste täitmatajätmise või mittenõuetekohase täitmisega
Ühingule süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.
6.9. Juhatuse, samuti mõne muu organi liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise
või mittenõuetekohase täitmisega tekitanud süüliselt kahju ühingu võlausaldajatele,
vastutavad võlausaldajate ees solidaarselt Ühinguga.
6.10. Juhatuse pädevusse kuuluvad:
– Ühingu üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;5
– liikmete vastuvõtmise ja liikmeskonnast väljaarvamise otsustamine, liikmete üle
arvestuse pidamine ja sisseastumis- ja liikmemaksude kogumine;
– sisseastumis-ja liikmemaksude suuruse kehtestamine ja muutmine
– kinnisvara käsutamine üldkoosolekute otsuste alusel ja nendes otsustes ettenähtud
tingimustel;
– Ühingu vara arvestus, raha laekumine ja selle kasutamine, käsutamine;
– Ühingu tegevuskavade ja eelarve koostamine, esitamine üldkoosolekule;
– Ühingu raamatupidamise korraldamine;
– muud küsimused, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse.
6.11.Juhatuse koosolekud kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte
harvemini kui üks kord kvartalis. Koosolekuid juhatab esimees, tema puudumisel
koosolekul valitud juhataja.
6.12.Juhatuse koosolekud protokollitakse. Protokollidele kirjutavad alla protokollija ja
koosoleku juhataja.
6.13.Kui mingi otsuse vastuvõtmisel keegi juhatuse liikmetest jääb eriarvamusele, on tal
õigus nõuda selle äranäitamist protokollis või esitada see kirjalikult.
6.14. Juhatuse esimehe pädevusse kuulub:
– Ühingu esindamine;
– juhatuse töö juhtimine, sh juhatuse koosolekute ettevalmistamine ja kokku
kutsumine;
– Ühingu töötajatega või koostööpartneritega sõlmitavate töö- või muude
tsiviilõiguslike lepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine;
– muude Ühingu juhtorganite poolt talle pandud ülesannete täitmine.
7. ÜHINGU VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS
7.1. Ühing valdab, kasutab ja käsutab oma vara vastavalt põhikirjale.
7.2. Ühingu rahalised vahendid koosnevad:
– sisseastumismaksudest;
– liikmemaksudest;
– füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest, toetustest;
– ürituste korraldamisest ja majandustegevusest laekuvast tulust;
– sihtotstarbelistest eraldistest;
– muudest laekumistest.
7.3. Juhatus korraldab ühingu raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.
Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja
tegevusaruande ning esitab koos revidendi arvamusega üldkoosolekule kinnitamiseks
kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Kinnitatud majandusaasta
aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
7.4. Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande
teostamiseks määrab üldkoosolek revidendi kes peab olema teovõimeline füüsiline
isik, ta ei tohi kuuluda juhatuse liikmete hulka ega töötada Ühingus juhtival ega
palgalisel ametkohal või määrab revisjoni komisjoni. Revident koostab revisjoni
tulemuste kohta arvamuse, mille esitab üldkoosolekule kinnitamiseks.
7.5.Ühingu vahendeid kasutatakse ühingu eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivale
seadusandlusele ning käesolevale põhikirjale.6
7.6. Ühing võib oma vara rentida, laenata, anda tasuta kasutusse, võõrandada, pantida.
8. ÜHINGU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LÕPETAMINE
8.1 Ühingu ühinemine, jagunemine, tegevuse lõpetamine toimub seaduses sätestatud
korras ja otsustatakse üldkoosoleku poolt.
8.2.Ühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Likvideerijateks on juhatuse
liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti.
8.3. Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist antakse allesjäänud vara üle
Tulumaksuseaduse § 11 lg 1 märgitud nimekirja kantud mittetulundusühingule
või põhikirja järgi üldkoosoleku otsusega võimalikult sarnasel tegevusalal
tegutsevale mittetulundusühingule või sihtasutusele.
8.4.Kui vara ei saa jaotada punktis 8.3 ettenähtud alustel, läheb vara üle riigile, kes
peab seda kasutama võimalikult MTÜ eesmärkidele vastavalt.

 

Ühingu põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud üldkoosoleku otsusega 4, augustil 2014.a.
Mari Heina
Juhatuse liige (juhataja)